לשכת בודקי הפוליגרף בישראל

תקנון מתומצת

"לשכת בודקי הפוליגרף בישראל"

“The Israel Bureau for Polygraph Examiners”


לשכת בודקי הפוליגרף בישראל

הגדרות, שם ומטרות:

 "פוליגרף" - מכשיר המודד ורושם פעילויות פיזיולוגיות של הנבדק/ת במספר ערוצים סימולטנית.

"בדיקת פוליגרף" - בדיקה המיועדת להעריך אמירת שקר של אדם, ו/או לגלות מידע או הימצאות מידע אצל אדם וזאת בהסתמך  על תגובותיו הפיזיולוגיות במהלך הבדיקה כפי שהן נרשמות באמצעות הפוליגרף.                                                                                                                  

"נבדק" - פירושו: כל אדם שעובר בדיקת פוליגרף.

"עיסוק בפוליגרף" - פירושו: עיסוק בפוליגרף כמשלח יד או בתמורה.

"בודק פוליגרף" - פירושו: מי שהוכשר לערוך בדיקות פוליגרף וזהו עיסוקו המלא או החלקי, בבדיקות פוליגרף כמוגדר

לעיל.  ואין נפקא מינה  אם לא נאמר אחרת בתקנות אלו במפורש – אם הוא עצמאי או שכיר.

שם ההתאגדות - שם ההתאגדות המקצועית הוא: "לשכת בודקי הפוליגרף " בישראל -"ל.ב.פ".י ושמו הלועזי הוא: “The Israel Bureau for Polygraph Examiners” -  (.I.B.P.E)      

מטרות - ואלו הן המטרות של לשכת בודקי הפוליגרף בישראל ( להלן: "הלשכה") לקדם את מקצוע העיסוק בפוליגרף ולהעמיק את הידע והמקצועיות בתחום זה. לקדם ולשמור על ענייניהם המקצועיים של בודקי הפוליגרף בכלל ושל חברי הלשכה בפרט. לקבוע ולהנהיג כללי אתיקה מקצועית ולהבטיח את קיומם ואת שמירתם על ידי בודקי פוליגרף בכלל ועל ידי חברי הלשכה בפרט. לקבוע אמות מידה להשכלה וידיעות מקצועיות נדרשות, ולהבטיח את קיומן ואת שמירתן על ידי בודקי פוליגרף בכלל ועל ידי חברי הלשכה בפרט. לפעול למען השתלמותם והרחבת הידע של בודקי הפוליגרף ולמען הקניית ההשכלה והידיעות המקצועיות הדרושות לאלו העתידים לעסוק בו. לקיים מגע ותאום עם גופים ומוסדות, בארץ או מחוצה לה, שיש להם זיקה ישירה או עקיפה, לנושא הפוליגרף. להושיט להם עזרה ולתת להם ייעוץ בכל הקשור והנוגע למקצוע בדיקות הפוליגרף, ובלבד שאין הדבר נוגד את מטרות הלשכה. ליזום פעולות ומחקר בעניין מקצוע בדיקות הפוליגרף וכן של נושאים הקרובים לו. לעסוק בהוצאת ספרות מקצועית. לעשות כל דבר חוקי אחר הקשור למטרה מהמטרות הנזכרות לעיל או הנובע ממנה או עשוי לקדם את הגשמתה. לפעול להסדרתו הרגולטורית של העיסוק בפוליגרף ולעיגון כללי העיסוק והאתיקה המקצועית במדינת ישראל. 

חברות - כשירות לחברות:

א.        מייסדי הלשכה הינם חברים בו כוועד מרכזי וכיו"ר מיום רישומו בפנקס הרשומות.

ב.        כל בעל תעודת בודק פוליגרף כשיר להתקבל כחבר לשכה ובלבד שנתמלאו בו תנאים אלה:

1) הוא אזרח ישראלי ותושב ישראל.

2) מלאו לו 23 שנים לפחות.

3) הציג אישור על העדר רישום פלילי.

4) הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה, ו/או קצין בכוחות הביטחון בישראל (צה"ל, שב"כ, מוסד, משטרת ישראל, שב"ס) ו/או בעל תעודת לימודי ביטחון ,חקירות, בעל תעודת חוקר פרטי, בעל משרד חקירות.

וכל העומד בסעיף 5 להלן :

סיים בהצלחה הכשרה לעריכת בדיקות פוליגרף במתכונת ועפ"י תכנית שהוכרו ע"י לשכת בודקי הפוליגרף בישראל כמספקים הכשרה נאותה ובסטנדרטים מקצועיים. ככל ויידרש יעמוד בהצלחה בהתמחות כמפורט להלן בתקנות אלו, בהם הוכיח לשביעות רצונו של הוועד המרכזי ידע ומומחיות בעריכת בדיקה ובפענוח גרפים (צ'ארט) לפוליגרף. לדעת הועד המרכזי אין מניעה – מטעמים של ביטחון הציבור או עבורו, תכונותיו או התנהגותו של המבקש – לקבלו כחבר.

כשירות חברים – חריגים:

במקרים מיוחדים שיש בהם הצדקה מקצועית, מטעמים שירשמו, רשאי הועד המרכזי לוותר על תנאי מהתנאים הנקובים לעיל ו/או להוסיף תנאים מיוחדים. במקרים מיוחדים ולפי טעמים שירשמו ,הועד המרכזי יהיה רשאי לקבל חבר כבודק פוליגרף ללשכה כמתמחה / כמועמד לחברות, ההתמחות / המועמדות לחברות תהיה למשך פרקי זמן של חצי שנה כל אחד ובסך הכל לא יותר משנתיים מצטברות.

קבלת חברים ומועמדים לחברות:

אדם החפץ להיות חבר או מועמד לחברות בלשכה ימלא טופס בקשה מיוחד שיסופק לו ע"י מזכירות הלשכה, ובו בין היתר, יחתום על הצהרה בדבר הכרת מטרות הלשכה ותקנותיו ועל נכונות לקיים את הוראות התקנון והחלטות האסיפה הכללית של הלשכה, קבלה ועמידה בכל כללי האתיקה המקצועית אם וכאשר יתקבל ללשכה. ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר או כמועמד לחברות בלשכה או אי קבלתו נתונה בידי הועד המרכזי, ואולם שמורה בידי המבקש להגיש בקשת  רשות  ערעור בכתב, שככל ותתקבל תועבר ע"י הועד המרכזי להחלטת מליאת הלשכה הקרובה. מבקש שבקשתו ו/או ערעורו נדחו רשאי לחדש את בקשתו בתום שנה או יותר ממועד בקשתו הקודמת. לבקשה יצורפו כלל המסמכים בעניינו של המועמד ולרבות בעניין דחייתו. עם הגשת הבקשה תשולם אגרה בגובה שייקבע מפעם לפעם ע"י הועד המרכזי. אם המועמד יתקבל ללשכה, יקוזז סכום זה מדמי החבר.

זכויות וחובות של חבר ומועמד לחברות:

חבר בלשכה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית של הלשכה ויהיה קול אחד בכל הצבעה. מועמד לחברות זכאי להשתתף בכל אסיפה כללית של הלשכה אולם ללא זכות הצבעה. חבר כשיר להיבחר לכל מוסד ממוסדות הלשכה אלא אם כן חלה עליו פסילה לתפקיד מטעם בית הדין למשמעת. חבר או מועמד לחברות זכאי להשתתף בפעולות הלשכה וליהנות מכל השירותים שהלשכה מציעה לחבריה. הועד המרכזי, באישור האסיפה הכללית רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על כלל החברים. גם מועמד לחברות ישלם את דמי החבר במלואם.

פקיעת חברות או מועמדות לחברות בלשכה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו ללשכה מן החבר או המועמד לחברות עקב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו או מועמדותו לחברות. חבר או מועמד לחברות חייב למלא כל חובה המוטלת עליו בתקנון זה לרבות כללי אתיקה מקצועית וכל חובה, כלל או נוהל מכוח החלטה שתתקבל על ידי מוסד ממוסדות הארגון בגדר סמכויותיו, למעט חובה הבאה בסתירה להוראות מחייבות של גוף ממלכתי עבורו פעל או פועל החבר או המועמד, כבודק פוליגרף.

פקיעת חברות או מועמדות לחברות:

א. החברות או המועמדות לחברות בלשכה פוקעת:

1)         במות החבר או המועמד לחברות

2)         בפרישתו מן הלשכה על ידי מתן הודעת פרישה לוועד המרכזי.

3)         בהוצאתו מן הלשכה על ידי האסיפה הכללית.

4)         בהוצאתו מן הלשכה על פי פסק דין של בית הדין המשמעתי כאמור בתקנון זה.

5)         בהחלטה של הועד המרכזי להשעות חבר או מועמד לחברות השעיה זמנית דחופה.

 

ב. האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד המרכזי, להחליט על הוצאת  חבר או מועמד לחברות מן הלשכה מאחד הטעמים  הבאים:

1)         החבר או המועמד לחברות לא שילם ללשכה את המגיע לה ממנו.

2)         החבר או המועמד לחברות לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית.

3)         החבר או המועמד לחברות פועל בניגוד למטרות הלשכה.

4)         החבר או המועמד לחברות הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.

פקיעת זכויות חבר:

לא יציע הועד המרכזי לאסיפה להוציא חבר או מועמד לחברות מן הלשכה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו (שימוע), אלא לאחר שניתנה התראה לחבר או למועמד לחברות וניתן לו זמן סביר לתקן את המעוות. מועמדות לחברות פוקעת אוטומטית בתום פרק הזמן שנקבע למועמד זה על ידי הועד המרכזי ובאופן סופי ללא אפשרויות לחידוש ברצף בתום סך הכל שנתיים ימים במעמד זה.

 

השעיה זמנית דחופה:

חבר או מועמד לחברות שמתנהלת כנגדו חקירה של עבירה פלילית או עבירה משמעתית או שמתנהל כנגדו משפט או דיון משמעתי בעבירה מעבירות אילו, רשאי הועד המרכזי להשעותו השעיה זמנית מחברותו או ממועמדותו לחברות בלשכה עד תום החקירה, המשפט או הדיון המשמעתי. הועד המרכזי לא ישעה כאמור חבר או מועמד אלא אם כן שוכנע, כי העבירה או העבירות המיוחסות לו הן כה חמורות, עד כי המשך חבורתו או מועמדותו לחברות משך זמן החקירה, המשפט או הדיון המשמעתי עלול לפגוע בשמו הטוב של המקצוע ו/או במטרות הלשכה.

הושעה חבר או מועמד לחברות השעיה זמנית דחופה כאמור, אסור לו להשתמש בתואר "חבר" או "מועמד לחברות"  בלשכת בודקי הפוליגרף בישראל או, להציג את עצמו בתור שכזה כל עוד לא בוטלה ההשעיה.

הכשרה למקצוע:

כשירות להירשם כמתמחה:

כל אדם רשאי להירשם כמתמחה ובלבד שנתמלאו בו תנאים אלו:

הוא אזרח ישראלי ותושב ישראל. הוא ללא כל רישום פלילי. סיים בהצלחה הכשרה לעריכת בדיקות פוליגרף במתכונת ועפ"י תכנית שהוכרו ע"י הוועד המרכזי, לגופו של מקרה, כמספקים הכשרה נאותה. הוכיח ידיעה טובה בשפה העברית. במקרים מיוחדים שיש בהם הצדקה מקצועית, ומטעמים מיוחדים שירשמו, רשאי הועד המרכזי לוותר על תנאי מהתנאים הנקובים או להוסיף תנאים מיוחדים ולקבל את המועמד כחבר מן המניין אף ללא התמחות . הועד המרכזי רשאי, לאחר שנתן למבקש הזדמנות לטעון טענותיו לפניו, שלא לרשמו כמתמחה על אף כשירותו, אם נתגלו עובדות שלאורן סבור הועד המרכזי שהמבקש אינו ראוי לשמש בודק פוליגרף.

בקשה לרישום מתמחה:

הרוצה להתמחות יגיש לוועד המרכזי בקשה להירשם כמתמחה ויצרף  לבקשתו תעודות המוכיחות כי הוא רשאי להירשם כמתמחה לפי סעיף 9 בצרוף אישור בכתב מאת מאמן הנכון לקבלו כמתמחה.

עם הגשת הבקשה תשולם האגרה שנקבעה לכך. אושרה בקשתו של המתמחה, יחשב כיום תחילת התמחותו התאריך הנזכר בהודעת המאמן כיום תחילת התמחות בפועל או תאריך שבו נתקבלה הבקשה בלשכה, הכול לפי התאריך המאוחר יותר. במקרים מיוחדים, מטעמים שירשמו, רשאי הועד המרכזי, לבקשת חבר לשכה, לוותר על תנאי מהתנאים הנקובים לעיל כולם או מקצתם, ולתתן אישור חריג לקבלת מועמד ללא התמחות.

מאמנים:

התמחות תהיה אצל מאמן ובפיקוחו הישיר ותחת אחריותו המקצועית.

אדם רשאי להיות מאמן אם נתמלאו בו כל התנאים האלה:

1)         הוא חבר מלא בלשכה.

2)         הוא בעל וותק וניסיון מוכח כבודק פוליגרף.

3)         החבר לא נפסל לשמש מאמן מטעמים שירשמו ע"י הועד המרכזי האימון, הפיקוח והדיווח יהיו וולונטריים וללא כל תמורה כספית ו/או אחרת.

ביטול הרשאות להיות מאמן:

הועד המרכזי רשאי, לאחר שנתן לחבר הזדמנות לטעון טענותיו לפניו, לפסול חבר מלהיות מאמן אם נתקיימה אחת מאלה:

הועד המרכזי נוכח שהחבר לא מילא את תפקידו בפועל כמאמן לגבי מתמחה/ים למרות שהתחייב לכך.

החבר הורשע על ידי בית הדין המשמעתי של הלשכה ולאור הרשעתו סבור הועד המרכזי שאין הוא ראוי לשמש מאמן.

על פסילת חבר מלהיות מאמן, רשאי החבר לערער לפני בית הדין לערעורים תוך ארבעים וחמישה ימים מיום קבלת הודעת הפסילה.

תקופת ההתמחות ובחינות:

תקופת ההתמחות תהיה בת שנה ו/או בהתאם להחלטת הועד  המרכזי. בתום תקופת ההתמחות על המתמחה המבקש להיות חבר בלשכה להבחן בבחינות הלשכה ולהוכיח כשירויות הנדרשות לחברות בלשכה. תכנית הבחינות וסדריהן יקבעו בכללים ע"י הועד המרכזי באישור האסיפה הכללית. על אף האמור, בתום תקופת ההתמחות של חצי שנה לפחות, בה יבצע לפחות 50 בדיקות פוליגרף רשאי המתמחה להגיש בקשה להתקבל ללשכה כמועמד לחברות גם אם לא סיים את תקופת התמחותו.

משמעת מקצועית של מתמחים:

בתקופת התמחותו ועד להכרעה סופית בדבר קבלתו כחבר בוועד, נתון המתמחה למרותה של הלשכה ולשיפוטה המשמעתי. מתמחה יהיה חייב למלא כל חובה המוטלת עליו בתקנון זה לרבות כללי אתיקה מקצועית וכל חובה, כלל או נוהל מכוח החלטה שתתקבל על ידי מוסד ממוסדות הלשכה בגדר סמכויותיו, למעט חובה הבאה בסתירה להראות מחייבות של גוף ממלכתי עבורו פעל או פועל המתמחה בתחום התמחותו.

מפקח על מתמחים:

הועד המרכזי רשאי למנות חבר לשכה לתפקיד מפקח על מתמחים (להלן "המפקח"). המפקח מוסמך לחוות דעה בפני הועד המרכזי על טיב התמחותו של מתמחה ולמטרה זאת יהיה מוסמך לערוך בירור בכתב ובעל פה עם המאמנים והמתמחים.

איסור הכשרה:

חבר לשכה לא יהיה רשאי להכשיר בשום דרך שהיא, לעריכת בדיקות פוליגרף, מבלי שקיבל אישור כתוב ומפורש מאת הוועד המרכזי. חבר לשכה שאושר ע"י הוועד המרכזי להכשיר בודקי פוליגרף לא יכשיר אנשים שאינם עומדים בסטנדרטים שנקבעו כתנאים לקבלה ללשכה בתחומי ההשכלה, הניסיון הקודם ועברם ההתנהגותי, כפי שהוצגו בפסקאות הרלוונטיות. במקרים מיוחדים, מטעמים שירשמו, רשאי הועד המרכזי, לבקשת חבר לשכה, לוותר על תנאי מהתנאים הנקובים לעיל כולם או מקצתם, ולתתן אישור חריג להכשרה. איסור זה אינו חל על הכשרת בודקים שאינם ישראלים בחו"ל.

מוסדות הלשכה:

האסיפה הכללית:

אחת לשנה יכנס הועד המרכזי אסיפה כללית רגילה של חברי הלשכה.

הועד המרכזי רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין תוך ציון סדר היום , עוד הוא רשאי  לעשות כן לפי דרישה בכתב –של האסיפה הנדרשת מאת ועדת הביקורת או מאת לא פחות משליש מכלל חברי הלשכה שהם בעלי זכות ההצבעה באסיפה הכללית וחתמו על הדרישה. כל חבר רשאי להביא הצעה לסדר היום, רשימת הנושאים שיובאו על ידי חברי הלשכה בפני האסיפה וימסרו 72 שעות טרם קיום האסיפה  למזכ"ל הלשכה. לרשימת הנושאים שתועלה בפני המליאה נדרש רוב של הועד המרכזי (חברי הועד המרכזי רשאים בכל עת) . לא כינס הועד המרכזי אסיפה כללית שלא מן המניין תוך 30 ימים מהיום שהוגשה לו דרישה כאמור, רשאים הדורשים לכנסה.

אסיפה כללית תהיה חוקית אם:

נשלחה לחברי הלשכה בעלי זכות הצבעה הודעה על מועד כינוסיה ומקומה ועל סדר היום שלה לפחות 14 ימים לפני המועד. היה נוכח במועד שנקבע לתחילת האסיפה לפחות שליש מחברי הלשכה שהם בעלי זכות ההצבעה, לא היה מניין חוקי כאמור, בזמן שנקבע לכינוס האסיפה, ידחה מועד האסיפה בשעה אחת והיא תתקיים ותהיה חוקית בכל מספר של משתתפים כעבור שעה. האסיפה הכללית הרגילה תקבל דין וחשבון מפעולות הועד המרכזי וועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי ומאזן שהוגשו לפני האסיפה ותחליט על אישורם או אי אישורם. תבקר את הועד המרכזי, את ועדת הביקורת ואת בית הדין המשמעתי ותעסוק בכל עניין אחר שנקבע בהודעה על כינוס האסיפה. עניין אחר שלא נכלל בהודעה לא ידון באסיפה אלא אם שלוש רבעים מהחברים הנוכחים ושהם בעלי זכות הצבעה הסכימו שהעניין ידון  בה.

אסיפה כללית שלא מן המניין שכונסה על ידי הועד המרכזי ביוזמתו הוא, תעסוק בכל עניין שנקבע בהודעה על כינוס האסיפה ולא ידון בה עניין אחר אלא אם שלושה רבעים מהחברים הנוכחים ושהם בעלי זכות הצבעה הסכימו שהעניין ידון בה. כל אסיפה כללית תבחר יושב ראש ומזכיר מבין חברי הועד המרכזי תחילה או בהעדר מי מהם  מחברי הלשכה בעלי זכות הצבעה הנוכחים באסיפה.

בכפוף לאמור בסעיף ז' לסעיף זה, יהיה לכל חבר בעל זכות הצבעה קול אחד בלבד. ואולם, רשאי חבר בעל זכות הצבעה הנעדר מהאסיפה, למסור לחבר אחר שהוא בעל זכות הצבעה ייפוי כוח מאומת ע"י עו"ד בכתב לייצגו באסיפה כללית מסוימת.

במקרה כזה יהיה למיופה הכוח, מלבד קולו הוא, קול נוסף בשם החבר שייפה את כוחו. חבר המשתתף באסיפה יוכל להצביע באמצעות ייפוי כוח עבור חבר אחד בלבד הנעדר מההצבעה. הזכות להצביע האמצעות ייפוי כוח יפה להצבעה באסיפה בכל עניין מלבד עניינים והצבעות לגביהן האמר מפורשות בתקנון זה כי נדרשת נוכחות ממשית. ההצבעה באסיפה כללית היא בהרמת ידיים ואולם, לפי דרישת הועד המרכזי או רבע לפחות מהחברים הנוכחים באסיפה והזכאים להצביע, תהא ההצבעה חשאית. על אף כל דבר האמור בתקנון זה, רשאי הועד המרכזי להחליט, כי החברים שלא שלמו את דמי החבר המוטלים עליהם עד האסיפה הכללית הרגילה, לא יהיו זכאים להצביע בה, ובלבד שהחלטה כזו תוצהר בהודעה על כינוס האסיפה ושלא תחול על חבר ששילם את דמי החבר לפני תחילת האסיפה או שניתן לו פטור מיוחד על ידי הועד המרכזי.

החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים אם אין הוראה אחרת בתקנון זה. במקרה והיו קולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע. יושב ראש האסיפה הכללית רשאי, בהסכמת הועד המרכזי, לדחות את המשך האסיפה והוא רשאי לדחותה למועד אחר אם נדרש לעשות כן על ידי רוב החברים הנוכחים והזכאים להצביע.

בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול שיכיל את החלטותיה. הפרוטוקול ייחתם על ידי יושב ראש האסיפה ועל ידי המזכיר/ה ומשנחתם כך יהיה ראיה לכאורה לתוכנו. דין העתק או צילום ממנו, מאושר בידי יושב ראש האסיפה או בידי המזכיר/ה, בדין מקור.

 

זכות ווטו:

במקרים מיוחדים וחריגים ומטעמים שירשמו, רשאי יו"ר האסיפה, לבקשת רוב חברי הועד המרכזי והוא בכללם, להטיל ווטו על החלטה ו/או החלטות שיתקבלו באסיפה והנוגדות את תכלית מטרות והקמת העמותה  "לשכת בודקי הפוליגרף" בישראל .

 

הועד המרכזי:

הועד המרכזי הוא המוסד המבצע של הלשכה ולו הסמכויות שלא יוחדו בתקנון זה ולכל מוסד אחר ממוסדות הלשכה. הועד המרכזי ימנה לפחות 3 חברים מלאים, המייסדים יהיו חברי הועד

המרכזי בכל ועד שיבחר בכל תקופת כינונה וקיומה של העמותה.

הועד המרכזי ייבחר באסיפה הכללית הרגילה עפ"י ההליך המפורט להלן:

ראשית, ייבחר הוועד המרכזי ע"י כלל החברים, בוועד המרכזי הראשון  ישמשו המייסדים כוועד מרכזי. עם כינון הועד המרכזי הראשון יבחרו המייסדים יו"ר, מנכ"ל, גזבר ומזכיר/ה מקרבם.

לא יכהן בתפקיד חבר, זולת המייסדים מזכיר או גזבר למעלה משתי קדנציות רצופות אלא אם זכה לרוב של 75% מקולות הבוחרים באסיפה. אם בהצבעה שנערכה זכה המועמד דנן לרוב רגיל אך לא עבר את מחסום 75%, תיערך הצבעה חוזרת ללא מועמדתו, ולאחר שתינתן האפשרות להעמיד מועמדים נוספים. הועד המרכזי יכהן מהיבחרו באסיפה הכללית ועד שאסיפה כללית אחרת שתידרש לכך תבחר ועד  חדש, חבר הועד היוצא יכול להיבחר לוועד חדש.

כהונתו של חבר הועד המרכזי תבוא לקיצה עם מתן הודעת התפטרות בכתב לוועד  המרכזי, או לפי המקרה, עם פרישתו או הוצאתו או השעייתו מהלשכה, או אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

נתפנה מקומו של חבר ועד מרכזי, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של הלשכה לכהן כחבר הועד המרכזי עד לאסיפה הכללית הקרובה. עד למינוי כזה רשאים  הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כוועד מרכזי.

חבר הועד המרכזי נבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר הלשכה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו. עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול בוועד מרכזי. על חברי הועד המרכזי למלא בנאמנות תפקידיהם ולפעול לטובת הלשכה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה והועד המרכזי שנתקבלו כדין. הועד המרכזי רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה אליהן, המניין הדרוש בהם ודרך ניהולו. החלטות הועד המרכזי יתקבלו ברוב קולות המצביעים, היו קולות שקולים, לא תתקבל ההצעה. החלטת כל חברי ועד המרכזי פה אחד יכולה שתתקבל גם שלא בישיבת הועד המרכזי, במקרה זה, יחתמו חברי הועד המרכזי על המסמך המכיל את ההחלטה שהתקבלה שלא בישיבת הועד. הועד המרכזי ינהל ספרי פרוטוקולים בהם ירשמו פרוטוקולים מישיבותיו והחלטותיו. כל חבר רשאי בכל עת סבירה לעיין בספרי הפרוטוקולים. ערעור על החלטת הועד המרכזי ניתן להעלות באסיפה כללית רגילה או שלא מן המניין.

 

ועדת ביקורת:

כל אסיפה כללית רגילה תבחר וועדת ביקורת שתהיה מורכבת ממספר לא זוגי של חברי הלשכה. ואולם, רשאית אסיפה כללית רגילה להחליט ברוב של שני שלישים, כי תפקידי ועדת הביקורת יוטלו על רואה חשבון שיתמנה על ידי הועד המרכזי. משהוחלט והתמנה רואה חשבון כאמור, ישמש אותו רואה חשבון כמשמעותו בתקנון זה, עד לכינוס האסיפה הכללית הרגילה הבאה. ועדת הביקורת תבדוק את ענייניה הכספיים של הלשכה ואת פנקסי החשבונות שלה, ותמליץ לפני האסיפה הכללית הרגילה על אישורם, או על אי אישורם. חבר ועדת ביקורת זכאי בכל עת לעניין בפנקסי החשבונות של הלשכה ובכל המסמכים המתייחסים אליהם ולקבל מהוועד המרכזי ומכל עובד של לשכה כל ידיעה והסבר הדרושים לו, לדעתו, לביצוע תפקידו כחבר ועדת הביקור. עד לכינון ועדת ביקורת ראשונה יבחרו המייסדים ועדת ביקורת זמנית מקרבם. לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר הועד המרכזי וכחבר ועדת הביקורת.

אתיקה מקצועית ובתי דין:

אתיקה מקצועית-

הועד המרכזי רשאי להכין כללים להבטחת השמירה על רמת אתיקה מקצועית גבוהה על ידי העוסקים בבדיקות פוליגרף בכלל ועל ידי חברי הלשכה בפרט. כללים אלה יחייבו את כל חברי הלשכה והמועמדים לחברות ואת המתמחים. הכללים כאמור, יכנסו לתוקפם אם אושרו על ידי אסיפה כללית רגילה או על ידי אסיפה כללית שלא מן המניין שתכונס למטרה זו, ברוב של 2/3. כל עוד לא שונו יראו בכללי האתיקה המקצועית המסופחים לתקנון זה, כללים מחייבים שהתקבלו ואושרו כדין. הפרת כללי אתיקה מקצועית או אי מילוי חובה המוטלת עליו חבר בלשכה או מועמד לחברות, לרבות מתמחה, המפר כלל מהכללים על פי הוראות החלים עליו, או שאינו ממלא חובה המוטלת עליו על פי ייתן את הדין בפני בית הדין המשמעתי של הלשכה  (להלן: "בית הדין").

 

בית הדין המשמעתי – הרכב וסדרי דין:

בית הדין ייבחר על ידי האסיפה הכללית הרגילה של הלשכה ויהיה מורכב מלא פחות משלושה ולא יותר משבעה חברים. חברי בית הדין יבחרו אחד מבניהם כיושב ראש ואחד כסגן יושב ראש.

כל תלונה על הפרת כללי אתיקה מקצועית או על אי מילוי חובה המוטלת כאמור, תידון על ידי הרכב של שלושה חברי בית הדין לפחות שייקבעו לכך על ידי היושב ראש או בהעדרו על ידי הסגן. יושב ראש בית הדין או בהעדרו הסגן, רשאי לצרף להרכב האמור משפטן מבין חברי הלשכה או מבחוץ, כיועץ לניהול המשפט. ביושבם בדין יקבעו חברי בית הדין את נוהלי הדין ואת סדר הישיבות

וינהגו לפי מיטב מצפונם והבנתם ובלבד שתינתן לנתבע הזדמנות נאותה לעמוד על פרטי התביעה, להביא את ראיותיו ולהשמיע את טענותיו. בית הדין לא יהי הכפוף לסדרי הדין ולדיני הראיות הנהוגים בבתי משפט. אין מניעה שחברי בית הדין, חלקם או כולם, יהיו חברי הועד.

 

תלונות:

בית הדין יטפל בכל תלונה על הפרת כללי האתיקה המקצועית או על אי מילוי חובה המוטלת כאמור, שתובא בפניו בין ביוזמת אדם או גו"ח אחר כלשהו.

עונשים:

מצא בית הדין כי חבר או מועמד לחברות או מתמחה הפר כלל מכללי האתיקה המקצועית או לא מילא חובה המוטלת יהא מוסמך להטיל על אותו חבר או מתמחה אחד או יותר מהעונשים הבאים: אזהרה / נזיפה / פסילה לשמש בתפקיד במוסדות הלשכה לתקופה קצובה,/ השעיה מהלשכה לתקופה קצובה שלא תעלה על שלוש שנים ו/או הוצאה מהלשכה לצמיתות. קנס כספי. תשלום הוצאות ישירות או עקיפות הכרוכות בטיפול בתלונה. רשאי בית הדין להטיל על הועד המרכזי לפרסם את פסקו, כולו או מקצתו, בין תוך ציון שמו של החבר או המועמד לחברות או המתמחה ובין תוך השמטת שמו.

 

בית דין לערעורים – הרכב וסדרי דין:

ערעורים-

בית הדין לערעורים יבחר על ידי האסיפה הכללית הרגילה של הלשכה ויהיה מורכב מלא פחות משלושה ולא יותר משבעה חברים. חברי בית הדין יבחרו אחד מבניהם כיושב ראש ואחד כסגן.

כל ערעור על החלטה של בית הדין המשמעתי ידון על ידי הרכב של שלושה חברי בית הדין לערעורים שיקבעו על ידי היושב ראש, בהעדרו סגן היו"ר, רשאי לצרף להרכב מישהו מחברי הלשכה או מבחוץ, כיועץ לניהול המשפט.

ביושבם בדין ינהגו חברי בית הדין לערעורים לפי מיטב מצפונם והבנתם, יקבעו את נוהלי הדיון וסדר הישיבות ויאפשרו לצדדים להשמיע את טענותיהם. בית הדין לא יהיה כפוף לסדרי הדין ולדיני הראיות הנהוגים בבתי המשפט.

האסיפה רשאית להחליט לגופו של מקרה כי היא תשב כבית דין לערעורים במקרה ספציפי. באם מספר החברים באותה אסיפה, ביושבה כבית דין לערעורים, יהיה זוגי, יושמט אחד מהחברים בהגרלה, לפני הכרעת הדין.

בית הדין לערעורים ידון בכל ערעור על החלטה של בית הדין המשמעתי, שיוגש על ידי הצדדים הנוגעים בדבר, או על ידי אחד מהם. הערעור צריך שיוגש בכתב למזכיר הלשכה תוך 45 ימים מהיום שהודיעו לצדדים על החלטתו של בית הדין המשמעתי.

עם קבלת הערעור יעבירו המזכיר אל יושב ראש בית הדין לערעורים או בהעדרו, לסגנו, בצירוף תיק בית הדין המשמעתי. במקרים בהם הצפי הוא שהערעור ישמע בפני האסיפה הכללית בשבתה כבית דין לערעורים, עפ"י סעיף 25 ו', תזומן האסיפה הכללית לישיבה שלא מן המניין שתיוחד לכך, והחומר הרלוונטי יועבר לחברים.

 

דין משמעתי ודין פלילי:

דיון משמעתי לפי תקנון זה אין בו כדי לעכב או לבטל דיון בפלילים בשל אותו מעשה או מחדל.

דיון פלילי לא יעכב דיון משמעתי בכפוף לפסקה ב' בסעיף זה.

הואשם בפלילים חבר הלשכה או מועמד לחברות לרבות מתמחה בשל מעשה או מחדל המשמש עילה לדיון בפני הדין המשמעתי לפי תקנון זה, רשאי בית הדין המשמעתי להפסיק

את דיוניו עד למתן פסק דין סופי בפלילים.

ועדת תרבות כנסים ואירועים : 

תיקבע לצורך ארגון כנסים הרצאות ואירועי תרבות.

דילוג לתוכן